petak, 10. travnja 2015.

Perkovićeva operacija "Janjičar"

Perkovićeva operacija "Janjičar" - KOS-ova akcija infiltracije hrvatskog obavještajnog sustava . Ovo je Hrvatski "odgovor" na operaciju Janjičar"
Perkovićeva akcija ,,Janjičar" bila je dio jedne od najvećih

Kontraobavještajnih akcija KOS-a JNA za ubacivanje mreže
neprijateljskih agenata u hrvatski sustav
Operativna akcija ,,Janjičar" koju je osmislio i vodio Josip
Perković, u vrijeme dok je bio na čelu vojne Sigurnosno informativne
službe (SIS) MORH-a, služila je isključivo jednom cilju: ubacivanju
bivših djelatnika i suradnika Kontraobavještajne službe
Jugoslavenske narodne armije u državni sustav i vojno -
obavještajni sustav Republike Hrvatske.Koliki je bio opseg akcije i na koji su način ,,pokrivani"
provjereni KOS-ovci, drugim riječima neprijateljski
kontraobavještajci, bila je nevjerovatna.
Sve dokazuje kako je Perković iskoristio svoj položaj i
mrežu djelatnika i operativaca SIS-a kako bi zaštitio suradnike KOS-a
u Hrvatskoj vojsci i MORH-u.Umjesto da nakon otkrivanja njihove suradnje sa KOS-om JNA budu
uklonjeni iz vojno - sigurnosnog sustava RH, cijela mreža KOS-ovih
suradnika koja se početkom devedesetih godina 20. stoljeća našla u
postrojbama HV-a i MORH-u, zadržana je u sustavu i zaštićena od bilo
kakvih posljedica zbog njihove ranije suradnje i djelatnog statusa u
neprijateljskoj kontraobavještajnoj službi.Akcija ,,Janjičar" - dio KOS-ove kontraobavještajne akcijePo izravnim Perkovićevim zapovjedima, kao posljedica provedbe OA
,,Janjičar", tijekom dvije ratne godine u sustav obrane RH i
obavještajni sustav ubačena je mreža dobro uvježbanih suradnika i
djelatnika KOS-a. Danas, sa vremenskim odmakom, nitko ne može tvrditi
kako ti agenti prebjezi nisu dobili upute za svoj prelazak u hrvatske
snage i službe upravo od najviših oficira KOS-a JNA i kako njihovo
ubacivanje u hrvatski sustav nije bilo dio dobro osmišljene
neprijateljske kontraobavještajne akcije. Kada bi se ovakva mogućnost
pokazala točnom, Perkovićeva OA ,,Janjičar" bila bi, zapravo,
akcija osmišljena u samom vrhu jugoslavenske, srbijanske
kontraobavještajne službe. U svojem svjedočenju pred Haaškim sudom
Aleksandar Vasiljević, jedan od zadnjih šefova KOS-a (u vrijeme kada
je Perković bio načelnik SIS-a) pokazao je kako raspolaže nizom vrlo
povjerljivih podataka o Hrvatskoj i djelovanju hrvatskih oružanih
snaga, pa čovjek može pretpostaviti kako je do tih podataka došao
upravo kroz djelovanje KOS-ovih operativaca u akciji infiltracije
KOS-ove mreže agenata u hrvatski vojno - obavještajni sustav.Tajni dokument SIS-a od 2. svibnja 1992. govori o načinu na koji su
operativci vojne kontraobavještajne službe HV-a provodili akciju
,,Janjičar" po zapovjedi i uputama Josipa Perkovića.,,Službena zabilješka" od 2. svibnja 1992.,,Dana 1.5.1992. obavljen je informativni razgovor sa časnikom Luiđi
Kanjer, u svezi izjave organa sigurnosti majora JA Mitrović Mikajla da
je Luiđi bio sradnik KOS-a dok je bio na službi bivše JA. ,,Luiđi
mi je iznio da se može kazati da je bio nekakva veza sa službom
sigurnosti bivše JA, dok je bio u JA. Točan period se ne sjeća, a
radi se o sljedećem: oko jedne godine prije demokratskih promjena u RH
sa njim je obavio razgovor major Mitrović i od njega zatražio da
onako neprimjetno prati starješine albanske narodnosti u svezi
djelovanja ,,iredente", bez konkretnih zadataka prema pojedincima,
ako bi uočio nešto interesantno što Albanci govore a što je
negativno prema JA, da mu onda slobodno to prepriča. U svezi
sagledavanja Albanaca Mitroviću nije ništa mogao kazati, s obzirom da
u svojoj jedinici nije ništa uočavao što bi bilo po njemu
negativno".Već u nastavku ove ,,Službene zabilješke" operativac SIS-a
opravdava Kanjera ocjenom kako se, navodno, našao i sam na udaru kao
,,Tuđmanovac". Ovakav način opravdavanja pripadnika KOS-ove mreže
u hrvatskim oružanim snagama bio je uobičajen u akciji
,,Janjičar", a takvo je postupanje operativcima SIS-a zapovjedio
izravno Perković kojega su dnevno izvješćivali o prvedbi akcije i
postignutim rezultatima informativnih razgovora sa KOS-ovcima.,,Početkom 1990. kada se počelo govoriti o demokratskim promjenama u
RH, Luiđi je proglašen ,,Tuđmanovcem" i svaki kontakt sa organima
sigurnosti JA bio je prekinut ... Nakon ovih događanja pokušao je sam
saznati preko starješina Hrvata da li je i on interesantan službi
KOS-a, pojedine starješine su mu sugerirale da se pričuva jer i njega
navodno prate, glede njegove pričljivosti u svezi doobravanja
demokratskih promjena u RH, jer je to bilo u suprotnosti sa politikom
JA".Ono što u ovom izvješću dovodi u izravnu vezu Perkovića i Kanjera
je zadnji dio ovoga izvješća poslanog u Zagreb.,,U kolovozu 1991. napustio je bivšu JA i priključio se u HV u
Zadru. Sva svoja saznanja iz JA dostavio je PU Zadar, i bio je u
kontaktu sa gos. Perković Josipom u Zagrebu i prenio mu svoja saznanja
o bivšoj JA".Iz ovoga je vidjivo da je upravo Perković bio kontakt osoba bivšim
KOS-ovcima nakon njihova prelaska iz JNA u HV. Na tim je razgovorima
Perković vjerojatno odlučivao i koga će zaštititi i omogućiti mu
napredovanje u hrvatskoj vojnoj hijerarhiji. Nitko drugi osim upravo
Josipa Perkovića ne može biti odgovoran za uvođenje mreže KOS-ovih
špijuna u redove Hrvatske vojske. Ono što treba dokazati jest spregu
Josipa Perkovića sa tadašnjim beogradskim obavještajnim vrhom, te
dokazati postojanje zajedničke kontraobavještajne operacije,
osmišljene u kabinetu srbijanskog generala Vasiljevića. Dokument kojega potpisuje operativac SIS-a Ivan Pulić dokazuje
kako operacija ,,Janjičar" nije bila MORH-ova specijalna akcija
čišćenja KOS-ovih špijuna nego Perkovićeva akcija stvaranja
neprijateljske obavještajne mreže u hrvatskom sustavu obrane.Izravnu Perkovićevu koordinaciju ovom akcijom i njegovu povezanost i
poznavanje pojedinih KOS-ovaca koji su se našli pod navodnom obradom u
akciji ,,Janjičar" dokazuje i Perkovićev dopis od 30.3.1992.
upućen SIS-u Operativne zone Split, koji je zapravo služio kao
zapovijed za obavljanje informativnog razgovora sa Kanjerom.,,U svezi Vaše informacije o suradnicima KOS-a JA, a koji se sada
nalaze u postrojbama HV, suglasni smo da obavite informativni razgovor
sa KOZINOM i KANJEROM s ciljem sagledavanja njihovog odnosa sa organom
sigurnosti JA MITROVIĆEM". Na zapovijedi je potpisan osobno Josip
Perković. Osim toga, po svemu sudeći, KOS-ovci koji su dobili pozitivnu ocjenu u
akciji ,,Janjičar" postali su trajni dužnici Josipa Perkovića, pa
nije isključeno kako je neke od njih Perković koristito u svojim
ilegalnim obavještajno vojnim akcijama likvidacije pojedinih ljudi,
kao što je to bio slučaj sa Mirom Barešićem, ili slučaj ubojstva
Ante Paradžika. Možda su upravo ovi operativci KOS-a obavljali
,,prljave" zadatke za nekadašnjeg šefa hrvatske udbe.Već tijekom Domovinskog rata, a osobito nakon njegova završetka,
mnogi su KOS-ovi operativci u koordinaciji i dogovoru sa svojim
nekadašnjim šefovima osnovali razne braniteljske udruge, zvučnih
naziva, koje su služile isključivo kao instrument specijalnih
operacija stvaranja nereda unutar braniteljskih redova. Tijekom lova na
generala Gotovinu neke od tih udruga koje su osnivale razna tijela za
pomoć generalu, zapravo su služile kao obavještane ekspoziture uz
pomoć kojih se pokušavalo doznati što više informacija o navodnoj
mreži pomagača u bijegu generala Gotovine. Te su udruge i njihovi
,,čelnici" bile dio famoznog ,,Akcijskog plana" za lov na
generala Gotovinu. Na čelu nekih od tih udruga otvoreno su stajali
nekada visoki oficiri i djelatnici KOS-a JNA, te lažni branitelji. Perkovic's operations "Janjičar" - KOS this action infiltration Croatian intelligence system. This is Croatian "answer" to the operation Janjičar . Perkovic's action ,, Janjičar "was part of one of the largest counter-actions of Yugoslav army KOS for insertion network of enemy agents in the Croatian system.

Operative action ,, Janjičar "designed by and led by Josip Perkovic, while he was the head of the military Security and Information Service (SIS) of the Defence Ministry, served only one purpose: inserting former employees and associates Counterintelligence service Yugoslav People's Army in the state system and the military - intelligence system of the Croatian.What was the scope of the action and how they are covered ,, "checked KOS members, in other words hostile counterintelligence, was amazing.

Everything proves that Perkovic used his position and network staff and operatives of the SIS in order to protect users of KOS in the Croatian Army and the Defence Ministry.
Instead of following detection of their cooperation with the KOS JNA be removed from the military - security system of Croatia, the entire network KOS's associates that the early nineties of the 20th century found in the units of the Croatian Army and the Ministry of Defence, is retained in the system and protected from any consequences due to their earlier collaboration and the active status in the enemy's intelligence service.


Action ,, Janjičar "- part of KOS's counterintelligence actions Per direct Perkovic's commandments, as a result of the implementation of OA ,, Janjičar", during the two years of the war in the system of Defense and Intelligence System inserted is properly trained associates and employees of KOS. Today, with the benefit of hindsight, one can argue that these agents defectors were not given instructions to his move to the Croatian forces and Services Administration of the highest officers of the KOS JNA and how their insertion in the Croatian system was not part of a well thought out enemy counterintelligence action. When would this option proved to be true, Perkovic OA ,, Janjičar "would, in fact, action designed at the top of the Yugoslav, Serbian government intelligence. In his testimony before the ICTY Aleksandar Vasiljevic, one of the last chiefs of KOS (at a time when Perkovic was chief of SIS) showed that he has a number of highly confidential information about Croatia and activities of the Croatian armed forces, so one can assume that this data is to come right through the action of KOS-operatives in action infiltration KOS's network of agents in Croatian military - intelligence system. Secret document SIS of 2 May 1992 speaks of the manner in which the military government intelligence operatives HV implement action ,, Janjičar "by orders and instructions of Josip Perkovic. ,, Official Note" from May 2, 1992 ,, On 1.5.1992. conducted an informational meeting with the officer Luigi Kanjer, statements regarding security organs Major JA Mitrovic mikajlo that Luigi was associates qualifications KOS while he was in the service of the former JA. ,, Luigi we put forward to saying that he was some kind of connection with the Security Service of the former JA, while he was in JA.
The exact period does not remember, and these are the following: about one year before the democratic changes in Croatia with him interviewed Major Mitrovic and asked him to seamlessly as follows elders of Albanian nationality on effects ,, separatists ", without specific tasks to individuals, if they noticed something interesting that Albanians are saying and what is negative according to I, that he then feel free to convince. In connection perceiving Albanians Mitrovic could do nothing to say, given that in his unit has not noticed anything that would be after him negatively " . Already below the ,, Official Notes "operative SIS justifies Kanjera grade as, allegedly, found himself under attack as ,, Tuđmanovac".
Such a way of justifying the members of KOS's network in the Croatian armed forces was common in action ,, Janjičar ", and such treatment operatives SIS commanded directly Perkovic which are daily reporting on the implementation of actions and results of interviews with KOS-sters. ,, At the beginning of 1990 when began to talk about democratic changes in Croatia, Luigi was declared ,, Tudjman "and any contact with the authorities of security I was interrupted ... After these events I tried to find out through the elders Croats whether he interesting service KOS, some elders to him suggested that the provision because it allegedly monitored, in terms of its verbosity related approved democratic changes in Croatia, because it was contrary to the policy of JNA ". What in this report leads to a direct link Perkovic and Kanjera the last part of this report sent to Zagreb. ,, In August 1991 he left the former JNA and I joined the Army in Zadar. All his information from JA delivered the PU Zadar, and was in contact with the 
Perkovic Joseph in Zagreb and told him they knew about the former JNA. ".From this it is visible for the right contact person Perkovic was former KOS-sters after their transition from the JNA in the Army. At these talks Perkovic probably decided and who will protect and enable him advancement in Croatian military hierarchy.
No one else except just Josip Perkovic can not be responsible for introducing the network KOS these spies in the ranks of the Croatian Army.
What needs to prove is the complicity of Josip Perkovic with the then Belgrade intelligence tip, and prove the existence of a common counter-intelligence operation, designed in the cabinet of the Serbian General Vasiljevic.The document which is signed by an operative of SIS John Pulić proves that operations ,, Janjičar "was not the Defense Ministry's special cleaning action KOS these spies than Perkovic's campaign is the enemy intelligence network in the Croatian defense system.Perkovic direct coordination of this action and its relationship and knowledge of individual KOS who were under treatment alleged in the action ,, Janjičar "proves Perkovic's letter dated 03.30.1992. Sent to the SIS in Split Operative Zone, which actually served as a command to conduct informational interviews with KANJER. ,, In connection with your information about the associates KOS I, and who are now in the Army units, we agree that interrogate the Kozina and KANJER with a view to examining their relationship with the authorities of security I Mitrovica " . On the commandments is signed personally Josip Perkovic. More over, by all accounts, the KOS members who have received a positive evaluation in action ,, Janjičar "became permanent debtors Josip Perkovic, so it is not excluded that some of them Perkovic use in their illegal intelligence and military actions liquidation of certain people, such as this was the case with Mira BAREŠIĆ, or murder case Ante Paradzik. Perhaps it is these operatives KOS performed ,, dirty "tasks for the former head of the Croatian Udba.
Already during the war, and especially after the war, many KOS's operatives in coordination and agreement with his former bosses founded various veterans' associations, with "big names", that were also used as an instrument of special operations creating unrest within the ranks of veterans. During the hunt for Gotovina some of those organizations that have established various bodies to help general, actually served as intelligence and branches with which they were trying to find out as much information about the alleged support network in the run of General Gotovina. These organizations and their leaders ,, "were part of the famous ,, Action Plan" for the hunting of General Gotovina. At the head of some of these organizations are openly stood formerly high-ranking officers and employees of the Yugoslav army KOS, and false defenders